Myxomatous degeneration of cuspis mitral valve

Myxomatous degeneration of cuspis mitral valve

[RU] Ultrasound image №423. Myxomatous degeneration of cuspis mitral valve

Echogramm was received by ultrasound scanner SonoAce 8000 Live.

See ultrasound images for SA-8000.